17 پیام الهام بخش جف بزوس

جف بزوس موسس آمازون، از ثروتمندترین افراد آمریکا به شمار میرود؛ او با بهرهگیری از اصول خاص و هوش خود به جایگاه کنونی رسیده است. ۱۷ پیام
الهام بخش از اوست که نشان میدهد او چگونه طی ۲۰ سال گذشته، آمازون را به شرکتی ۲۰۰ میلیارد دالری تبدیل کرده است……..

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است ابن سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است این سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند