10ویژگی مدیران فوق العاده

در حقیقت درک و فهم مدیریت کار سادهای نیست. حتی هنگام همکاری با مدیران موفق هم نمیتوان شناخت کلی نسبت به آنها پیدا کرد، زیرا آنها اغلب جزئیات کارهای مدیریت را در اختیار دیگران قرار نمیدهند. مدیریت عالی، پویا است و توانایی تبدیل استعدادهای متفاوت افراد به یک مهارت ناب را دارد. در اینجا به عادات روزمره مدیران فوقالعاده اشاره شده است…………

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است ابن سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند

تمام حقوق این سایت متعلق به عسل زاهدی است این سایت در زمینه تبلیغات و بازاریابی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کند